Portada del periodico Diario de Mallorca:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
Dimecres, 13 de setembre de 2017 Número 1.158 Any XXXII

l’Escola
[email protected] Redacció i col·laboradors: Jaume Mateu, Bartomeu Font, Biel Gomila i Guillem Monserrat.

INICI DE CURS CONSELLS PER AFRONTAR-LO

Aquest curs... aprofita el temps

 Ara, a principi de curs, és el temps de planificar, el moment de reflexionar com organitzar-se perquè l’èxit escolar no

estigui barallat ni amb el descans necessari, ni amb el temps d’esplai convenient i ni amb la diversió que ens agrada
BIEL GOMILA
PALMA

Avui comença el curs. Has de
saber que els bons estudiants planifiquen el seu temps per no arribar al final amb la llengua fora. Els
fabulistes inventaren el conte de
la cigala i de la formiga; confiada,
la primera i previsora, la segona.
Aquest és el missatge d'aquest article, dirigit especialment als pares i als estudiants de secundària
i darrers cursos de primària.
El temps passarà aviat i fuig
sense que ens adonem. A principi de curs tots pensam allò que és
el millor i ha de ser així. Ara bé, cal
posar-se a fer feina des del primer
moment per aconseguir precisament allò millor que volem i no
confiar-nos. No s’ha d’esperar al
maig per fermar-se les sabates i fer
l’esprintada. El treball ha de ser
diari.
Per tant, ara és el temps de planificar-se, el moment de reflexionar com muntar-se la vida perquè
l’èxit escolar no estigui barallat ni
amb el descans necessari, ni amb
el temps d’esplai convenient i ni
amb la diversió que ens agrada.
Hi ha temps per a tot si cadascú dedica el temps que pertoca a
cada activitat.
Organitzar-se
L’aprofitament del temps és un
dels problemes que tenen els escolars. Unes vegades sembla que
sobren les hores i es passa al “dolce far niente”. D’altres vegades, el
temps corre ben aviat i sembla
que el dia no té les hores suficients per fer el que volem perquè
el treball s’ha anat acumulant.
A grans i petits ens passa que
empram temps en coses que no
importen, ni tenen excessiu valor,
com per exemple, els programes
fems de la televisió o l'abús dels
jocs i xarxes socials. El secret rau
en ser capaços de controlar el
temps del que disposam, que és,

Els bons estudiants planifiquen el seu temps per no arribar al final amb la llengua fora. INGIMAGE

indubtablement, la millor forma
d’aprofitar-lo.
Existeixen tres regles d’or per
planificar-se adequadament: saber quines coses volem fer de veritat; establir dins aquestes un
ordre de prioritat i començar sempre per dur a terme aquelles que
ocupen llocs de preferència.
Quan una persona és capaç de
confeccionar una llista ordenada
de totes les tasques que ha de fer
i sap classificar-les per ordre d’importància, coneix el que vol i comença a ser capaç d’aconseguir-lo.
Has de ser tu
Cal que els estudiants sàpiguen
realment el que volen. No basta
que coneguin els que els altres es-

peren d’ells, pares, professors,
amics ... S’han de fer seus els objectius proposats i aconseguir-los
ha de ser la meta on s’ha d’arribar.
Possiblement, molts d’estudiants no s’hagin aturat mai a
pensar amb això. No han interioritzat, ni fet seus els objectius escolars. Fan les tasques perquè els
altres ho diuen. Per això, no tenen
motivació ni interès que són les
peces fonamentals que fan moure tot el procés d’aprenentatge.
Un bon exercici per a aquests
alumnes podria ser que avui mateix s’asseguessin i pensassin sobre els seus projectes personals i
se’ls formulassin no solament de
forma mental, sinó per escrit. Què
vull fer?, quines coses puc dur

realment a terme?, què he de fer
per aconseguir-ho?
Endavant
En aquest inici de curs, volem animar-te, jove estudiant, a obtenir
el que vols, agafar l’escola amb interès des del primer moment, a
aprofitar cada moment del dia –
tant dins com fora de l’escola- per
formar-te. Ve’t aquí algunes reflexions:
-Si t’esforces dins la teva vida,
et sentiràs satisfet i si aconsegueixes uns bons resultats encara més satisfet et sentiràs.
-Com més formació tenguis,
més lliure seràs. Pensa que les dictadures no volen que la gent estigui preparada intel·lectualment

perquè “si no saben, faran el que
els diguin” i no els poden fer front
a les seves idees .
-Si a la teva feina ara d’estudiant
o més endavant al teu ofici, ets una
persona preparada, la gent et valorarà més.
-Si la gent et valora, la teva autoconfiança i autoestima augmentaran.
-Si tu et compromets com a
estudiant o com a treballador,
n’estaràs gojós i les relacions amb
els altres seran més fàcils i millors.
Hi ha gent que no mereixeria estudiar ni tampoc tendria dret a treballar per aquesta absència de
responsabilitat. Assumeix amb
ganes, coratge i alegria la teva
tasca. N’estaràs content.

CURS 2017-2018 LES XIFRES
20’5

165.519
alumnes
Aquesta xifra suposa un 5’86%
més d’alumnes matriculats des
del curs 2010-2011

DOCENTS

Ràtio d’alumnes per aula a Infantil, la
més baixa dels darrers deu anys

12,2
Ràtio d’alumnes mitjana
d’alumnes/professor a Educació Infantil i
Primària

14.977 docents
Hi ha 202 professors nous a
l’ensenyament públic, que afegits als
600 recuperats des del 2015, han
suposat més de 800 nous docents en
tres cursos

28
Orientadors

40
Professors especialistes més que el curs
passat

En 7 anys el

140

34,1%

ha crescut en més
de 10.000 alumnes

Nombre de docents nous incorporats a
Mallorca aquest curs. A Eivissa n’hi ha 53
de nous, a Formentera se n’han
incorporat 5 i a Menorca, 4.

Percentatge de professors interins
aquest curs a les Illes Balears, encara
molt allunyat de la mitjana estatal del
19%

1.000
sistema educatiu
nouvinguts de les Illes Balears



Noticias