Portada del periodico La Región:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
Jueves 7

AÑO 103

noviembre de 2013

NÚMERO 30.791

OURENSE
1,10 €

internacional

Universita
s
www.lareg
ion.es
JUEVES,
7 DE NOVIEMBR

Cierre de la Televisión Valenciana
Carlos Fabra: "No cerraré un colegio o un
hospital para tener una televisión" PÁG. 51

Y además, hoy

Sobre estas

Universitas 500 erasmus
salvan as súas becas

líneas os puntos

xeográficos

CONGRESO

E DE 2013

onde están

actualmente

A Facultade
de
Traballo acolle Ciencias Xurídicas
e do
ata
embro o primeiro o vindeiro 15
de novción de Sociedade Congreso de Constitus. Páxina
4.

alumnos de

Erasmus da

Universidade

Os 527 alu
mnos de
Er
recibirán
as mesm asmus
O ministro
as bolsas
Wert rectif
neste curso
ica
ante a presió o recort e das axuda
s ós
n
de Vigo. Á

dereita, o

vicerreitor

de Extensión

Universitaria

e Relacións

Internaciona
is, Manuel

Fernández

Iglesias.

cións Internacio
nández Iglesias,nais, Manuel Fersostén que
é cambiar
“isto
as regras
do
metade do
partido”, xa xogo na
que os
seiros están
xa nas universidabolde destino.
des
“Entendem
os que esta
decisión xa
tiña que
e non se informou estar tomada
ás universida
des, algo
moi grave
CRISTINA.R.
se temos en
conta que
VIGO
[email protected]
tivemos
atlantico.net
za co Ministerio unha xuntanA MEDIDA
nnn A
22 de outubro”. os pasados 21 e
ANUNCIADA
decisión do
Ministeri
POLO MINIST
Educació
bro. Pero a
o de
Durante estas
n, Cultura
presión de
ERIO
primeiras
e Depor- XEROU
te de limitar
estudante
universida
a Oficina
horas,
s,
des,
as axudas
de Relacións
MÚLTIPLES
O Ministeri
mentarias
e comunida partidos políticos
cionais está
Internado programa comple- CRÍTICA
des
decisión polo o xustificaba esta
en contacto
SE
aos estudante
Erasmus
que este martes autónoma s fixo
dantes Erasmus
aumento do
cos estude estudante
número
o ministro
no estranxeir
ha bolsa xeral s que conten cun- PROTESTAS
Ignacio Wert
recibindo
s Erasmus
José ña,
ENTRE
o,
múltiples
rectificase
en Espaneste curso
unha marea do MEC espertou A COMUN
correos eleccomproba
, unha vez
preto de 40.000, trónicos nos que
de
do
IDADE
aínda que
amosan a súa
cias e protestas respostas, denun- EDUCAT
dende os sindicatos
defraudad que "se podían ver
presa e indignació
soras algunhas
estudante
IVA
de saban
n. “Moitos
que deixaría ante unha medida
s e as propias
tivas dos estudante
expectapenna posibilida
nunha situación
universis". Deste xei- dades lembran que
comprome
de de volver”,
to, a medida
explica
é consecuen
tida aos bolseiros moi
queda en suspenso
da redución
cia sarían o vicerreitor, pero regrexa se atopan
non se aplicará
nun 50% do
que mentaria,
e to total
co
no
desta partida orzamen- do; esta cuadrimestre xa mediaque
verían reducida estranxeiro e que
que os bolseirosneste curso, polo
de 100 euros no curso pasado foi
respecto ao
medida é
curso pasado.
un paso atrás
axudas neste a contía das súas
rán as mesmas actuais percibiao
que significa
tía, os beneficiarmes. A esta concurso.
das (que son De feito, estas axurenunciar
axudas ca
tudantes Erasmus Dos 527 escurso
un curso no
a realizar
compleme
os do bolsa
ios dunha
ntarias á
estranxeir
bolsa tou anterior. O ministro
que a Univer- xeral do MEC, engadían
que outorga
sidade de
o, de moita
apunque a Comisión
a UE aos alum- importancia para
Vigo ten
euros ao mes.
outros 85
Europea está nos e alumnas do
o currículo,
ro na actualidad no estranxeia redefinir
A partir deste
ra volver á
programa
paa axuda de
o programa
mus), víronse
casa de brazos
e, 342 non
Eras- dos,
bolseiros do
contía única curso, lidade e
reducidas
son rece
cruzaxa que lles
engadiu que de mobi- cialmente
Ministerio
desapasubstane só se mantén
perderían
, polo que
a
nos últimos
cado preparar sería moi complia axuda aos convocatoria de axudas vindeira
esta axuda
bolseiros
anos.
A medida
os exames”.
MEC, da
complerase con tempo,
publicamoitos comezaba
anunciad
Outros
que se
cerá a contía
a
sado luns,
para que o
n xa a barallar
colleu co pé este pa- a posibilida
mensual en coñe- nado poida
alumcoñecer as
cambiado
decemde
condicións tanto ás universida
das bolsas.
prego a tempo de buscar un emHOXE EN
des como
seus estudante
parcial para
s. O vicerreitoraos plementar a
Extensión
bolsa da UE comde
Universita
INSTITUCIO
ria e Rela- das que proporcionan e a axuNAL PÁX.
as propias
universida
3
des.

social e as

Perderse
no
de Ponteve campus
dra
unha misión é toda
imposib
le

crítica s de

ALUMNADO

universitar
ios
todos os sector do programa
es educativos

n

PÁX. 3

A creativ
idade é a
un
publicista
o
a un cabalei que a forza
ro Jedi

OURENSE

PÁX. 7

A Bibliote
ca
pasa a levar central
de Rosalía o nome
de Castro

DEPORTES

PÁX. 8

Convocada
edición dos a quinta
Excelencia premios á
Deportiva

El nuevo PXOM empuja hacia A
Farixa la expansión de la ciudad
Las zonas de mayor edificabilidad se centran en la llamada ronda Bulevar, que conectará O Couto con Mariñamansa,
mientras que suprime grandes torres de viviendas previstas por el anterior planeamiento en torno A Chavasqueira
PÁGS. 2 Y 3
XESÚS FARIÑAS

Bandas de
extranjeros
cometen el 60%
de los robos en
la provincia
Policías y jueces vinculan
el aumento de los delitos con
el desempleo
PÁG. 6

REPORTAJE

EL MONASTERIO
DE OSEIRA
RESCATA LOS
AROMAS DE SU
PÁG. 17
BOTICA

LUCHA CONTRA LA POBREZA

CIEN PERSONAS CADA DÍA EN EL
COMEDOR SOCIAL DE LA CIUDAD

Cáritas inauguró ayer en Ourense su nuevo comedor social, que garantizará que un centenar de personas sin recursos tengan un plato de comida cada día. En la presentación, los comensales fueron voluntarios
PÁG. 5
de diversos colectivos solidarios.

MÁS NOTICIAS...

La crisis liquida, tras
más de un siglo de
vida empresarial,
Almacenes Reverter
PÁG.9

Los empresarios de
Verín promueven un
área de transporte
entre sus autovías
PÁG. 16

Cinco altos cargos
de la CAM, primeros
directivos de cajas
detenidos en España

La Universidad
de Vigo producirá
satélites por encargo
para los gobiernos

PÁG. 33

PÁG. 53



Noticias