Portada del periodico La Región:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
Jueves 11

AÑO 103

abril de 2013

NÚMERO 30.581

OURENSE
1,10 €
Universita
s

internacional
Foro La Región
Bernabé Tierno: "La crisis de España
no es política, es de valores"
PÁG. 16

www.lareg
ion.es
JUEVES,
11 DE ABRIL
DE

2013

Eleccións
equip

A Facultade
o decanal
de
mo de Ourense Ciencias Empresa
riais
coller un novo celebra hoxe a votación e Turisequipo, onde
para esgrupo son
Elena Rivo
os candidato
e o seu
s. Páxina 7

Y además, hoy

Salustiano

Mato, acompañad
o polo vicerreitor

A Univers
id
I+D un 5,2 ade captou da
1% máis ca
Creáronse,
durante o
en 2011
pasado exerci
neste eido
e puxéronse
cio, un total
en march
de 618 posto
a 31 inicia
de Transferenc
ia do Coñecemen
to, José Antonio

tivas empr

VIGO

a súa conta
atrás tras
superar
probas finais

Rajoy anuncia urgentes
reformas en respuesta
a la presión de Bruselas
El Gobierno aprobará nuevas medidas el próximo día 26, después de que el presidente asumiera
"la regañina" de la Comisión Europea por los desequilibrios en la economía española
PÁG. 32
LAVANDEIRA JR.

Manuel Vázquez:
"Está inhabilitado
para ser presidente"
Beiras: "Faime
vostede chorar de
noxo e carraxe"

a presentació
n da síntese

da actividade

de I+D da

Universidad
e en 2012.

patentes nacionais,
6 patentes internacionais,
8 contratos
de licenza e
creación de
a
3 empresas
de base tecnolóxica. A
evolución das
respecto ao
patentes
ano
xa que fronte 2011 é moi positiva,
ás
nacionais deste17 nacionais e 6 interano foron 13 exercicio, no pasado
e 2 respectiva
crecement
mente.
o é tamén interesant O
tocante aos
e
A TAXA DE
proxectos titorizado no
as empresas
nnn A
pesares da
se
creadas, que
concorren
3 e 1 respectiva
pasan
convocatorias crise, da redución de EMPREGABILID
cia competiti
AÉ DE 618 doiros
mente en 2011 de
e dos “dramátic
va en calaEMPREGOS
3 en 2012.
cortes” nas
internacionais,
a4e
axudas públicas, os reXERADOS
un 352% máis de 78. Mato destacou
ca en 2011.
versidade
a importan- As actividades de
cia destes
de Vigo captou a Uni- VINCUL ADOS
investigac
datos, que
No tocante
Á I+D
máis de 24
en 2012 DIRECT
ión
reflicten que e as de desenvolv
a actividad
á
millóns de
emento suman
de proxectos captación de fondos
e da Universid
OS
euros proceun total de
dentes do I+D,
do
un “impacto
1503,
ade
o
vén derivado Estado, o descenso
real e positivo” ten te de 17.789.170 por un impormáis que no que supón un 5,21%
da redución
a contorna,
ano anterior.
catorias, do
que xera emprego sobre son actividade euros. Delas, 102
de
o increment
Destaca en 2012,
mesmo xeito convo- cemento
o do 365%
s de investigac
e creempresarial,
de cos fondos
que sucerespecto ao destacou o reitor, Salustiano
exercicio anterior
económico 1404 de desenvolvemento, ión e
de proxectos
e social.
Mato,
europeos
que se refiren
fondos de proxectosna captación de medios que fronte a uns recortes ou aqueles relacionad
aquelas
Ademais, dun
dun 40% nos
os coas infrade investigaci
aínda que no a contratos de I+D,
da comunida
recursos para estruturas.
ón investigación,
vas emprende total de 31 iniciatitocante aos
de
a resposta
doras da Universida
as 102 actividade
importes,
5.728.210 eurosautónoma, cun total ción
da instituen 2012, 17
viguesa foi
s de investigac
de representa
correspond
618 EMPREGO
moi positiva.
en proxectos en 2012, e do 352%
ión
en a
n 10.461.902
Ser quen de
ción IEBT
S DO I+D
institucion
en proxectos cualifica- tres que
Outro dos
euros,
crecer en tempos
ais de I+D, crise
que suman
as 1404 de desenvolve menindicador
emprende
dores e 8 a
5.465.889
reafirma a
de
proxectos asesorado - supoñen
euros. Ade- dade
aposta da Universi- sentan neste informe es que se premais, destes
mento
7.327.268.
preincubadora
polas
24 millóns,
é a taxa de
Neste sentido,
pregabilidade.
universitaria s na Mato apuntou
correspond
7.327.268 de grupos agrupacións estratéxica
O reitor explicou em- Respecto ao
en a contratació
Incuvi.
que a Universid
s a cifra
de investigac
emprende
2.895.530
n de I+D; posta
que un perfil
de emprego
ade
iónGrazas
dor, este ten se atopa nunha situación
a proxectos
en marcha
xerado na
altamente
de investiga- captárons
brio entre ambas
destas agrupación á versidade de
de equilición dependent
diversifica
Vigo relacionad Uni- sendo un 16%
es
vertentes, xa
s, I+D dun
do, 58%
alumnos e
xeral do Estado; da administración un 365% e 5.728.210 euros en
o coa un
das actividade
que o
xeito directo
alumnas,
2012, soas,
15% persoas
1.633.122 euros
máis ca
s correspon
é de 618 pera investigac
proxectos de
alleas á Universida
mentres que
den
de convocatorias no ano anterior en
de, un 9% persoal
ión básica
investigaci
tamén existe
- o 41%
número de
e aplicada
autonómicas.
ón europeos
e 1 millón de
investigador,
á realizada
empregos indirectos un 9% docentes
e
O outro eixo
infraestru
outro
para
fícil de cuantifica
sobre o que
e un 3% ex-alumno
turas Feder. o
O reitor puntualizo empresas.
Na presentac
dicrecement
se asenta
No tocante
r. Por outra
ión da síntese
s. nivel autonómi
o en I+D é
u tamén que,
da, as 17 EBTs
ás actividade
actividade
ban- ferencia,
a
s
de I+D da Universid da proxectos institucion a aposta polos institución creadas ao
co, o gasto
en 2012 sumáronsede trans- Galicia
abeiro
en I+D en
ais,
en 2012 foi
ade ron preto
en 2012 supoñen da de 144, un
un total
de 5.500.000 que capta- cifra de
de 117.861.22
correspon
unha anterior. 28,19% máis ca
negocio de
de euros en
dendo á Universid 6,
no ano de
3.711.415
Deste total,
e un número
Vigo o 20,41%
HOXE EN
ade
110 correspón
de empregos euros dense a servizos
deste montante
- Atendend
directos
.
o ao PIB, os
presas e grupos tecnolóxicos a emresultados
Universida
de investigac
INVESTIGA
da
de viguesa
ión, 17 0,17%
CIÓN PÁX.
representa
3
do PIB autonómic
no
O HumSA
INSTITUCI
o en 2012.n
T-D comeza
ONALPÁX.
REDACCIÓN.

[email protected]
atlantico.net

Universitas
Medra a financiación por I+D

Vilán, durante

s de traba
llo
endedoras

4

Intercambio
Hamburgo con
dende o
Campus
do Mar

OURENSE

PÁX. 7

Mañá arranc
a
con 34 espectá a Miteu
culos
para soñar

DEPORTES

PÁX. 8

A Univer
sidade de
Vigo acadou
sete
medallas
de natació
n

El plan viario de
la Xunta recibe
alegaciones
de todos los
concellos del
área de Ourense
Tratan de evitar el fuerte
impacto del proyecto PÁG. 2
MÁS NOTICIAS...

Aplazado un juicio
para permitir que
la acusada pueda
amamantar a su hijo
PÁG. 4

La Justicia obliga a
los colegios catalanes
a dar clase en español
si un alumno lo pide
PÁG. 28

Atropella a una
niña en el centro de
la ciudad y se fuga
PÁG. 3

Jorquera: "Carece
vostede de valores
éticos. É amoral"

Feijóo admite que empresas
del narco Dorado recibieron
subvenciones de la Xunta
LIGA DE CAMPEONES

El presidente pidió disculpas por sus
polémicas fotos con él y se defendió
asegurando que el bipartito fue el
gobierno que más ayudas le dio PÁGS. 24 Y 25

EL BARÇA EMPATA OTRA VEZ CON EL PSG (1-1) Y PASA A SEMIFINALES

PÁG. 36



Noticias