Portada del periodico La Región:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
Miércoles 20

AÑO 103

marzo de 2013

NÚMERO 30.560

OURENSE
1,10 €

internacional

Xornal e
scolar

Pidió amparo para los pobres
El papa Francisco da inicio a su pontificado
arropado por 200.000 fieles
PÁGS. 53-55

Y además, hoy

Xornal Escolar
IES nº 1 de Carballiño

Pastor juzga excesiva la
inversión prevista para
la línea AVE en la ciudad
La ministra de Fomento alimenta la incertidumbre sobre el trazado exterior aprobado en el
anterior Gobierno y lo tilda de caro usando para ello cifras que superan el coste presupuestado PÁG.2
J.C.

EN O BARCO

SALVADOS
DEL FUEGO
POR LOS
BOMBEROS

Ampla sele
cción
de activid
ades
compleme
ntarias
durante tod
oo
curso no IES
Nº1

LA REGIÓN

MIÉRCOLE
S, 20 DE

NÚM. 406
MARZO DE
2013
www.la region.es
Martiño Pinal

Propostas
deportivas,
conferencias
actualidade
de
ou concur
sos son só
gunhas das
alpropostas
do centro
aposta por
na súa
unha educac
ión integra

O

l.
IES Nº1 do
Carballiño no 2012-2013
artellou as
vidades extraescola súas actires e complementari
as en dous bloques:
aquelas que
organizan
os departament
os relativas
ás súas
materias e as
que desde o
equipo directivo
se
tas últimas promoven. Esestán
cunha temática vencelladas
que varía cada mes. As
persoas maiores,
acoso escolar,
o
o voluntaria
o medio ambiente,
do,
o consumo
responsab
le, a igualdade
ron temas
fo- tografía
que se
longo dos meses abordaron ó Héctor a cargo do fotógrafo
con distintas
Guzmán.
actividade
ción dos traballos Unha selecs: charlas,
exposicións, document
está exposta
ais, concur- actualmente no centro.
sos, visitas,
Ademais organizáro
materiais para
titorías, etc.
nse concuras sos
fotográfico
s dixitais con
As actividade
motivo
corren a cargo s deportivas ticas. das distintas temáO IES Nº1
do Departamento de
colabora co
Cineclub Carballiño
Educación
Física,
quen organiza
a través
dun concurso
os
semanal que
Recreos Activos chamados facilita
asistencia
para dinamizar ese
gratuita ás
proxección
tempo con
s. Con
xogos
e competici
dese fomentar isto preténóns deportivas
a afección
O centro participa
. lo cine.
podade de Campo na activiO centro conta
a través, inpolo alumnado
serida no programa
estable formado cun coro
baixo
Deporte
Escolar, onde
polo alum- ción do Departam a direc- lizan está a de
nado e profesorad
Grecia, que
os alumnos
ento de ganiza
Ciencias
ñen acadado
or- obxectivo
teoe
o Departam
éxitos notables. nado polo Departam coordi- negra e "Prestige: crónica
era coñecer
ento de
Latín e Grego.
Todo isto complemén
dun modelo
a fondo
ento de
a Catedral
Música, quen
enerxético
e Sta Mª do
insostible"
tase con
tamén
tamén viaxes Organízanse mén
charlas sobre
Sar. Ta, cedida polo
se realizou
a Roma
deportes alter- a asistencia regular organiza tro de
Cen- da en
SUMARIO
unha visita
nativos.
Extensión
a Conceranos alternativo e Méri- termas de
tos Didácticos
ás
Universita
Ourense
s. Com- pletando
no Auditorio ria e Divulgació
Ó longo do
dencia Florentino e á Resias súas actividade
n Ambiental
curso realízan- de Santiago.
Pagina 2
de Galicia.
con visitas
se obradoiros
Cuevillas.
y 3:
s
As charlas
a Lugo para
No Mes do
en colaboració
-Instalaci
e conferenci
Outra actividade
Medio Ambienasis- son
tir a obras
co Concello
n te o Departam
óns,
as
habituais
do
cións e festivaiscelebrazada con motivo é a reali- das coa teatrais relacionae inscríbens
ento
violencia de Carballiño: de cias
dentro das
cultura clásica
e
do cendo Mes da
xénero, de
da Natureza de Cien- Igualdade:
tro. Unha
e para máticas: máis variadas
coñecer o Museo
pre- pel
vención de
tivo un pafirme
Destaca
teabandono
destacado
seguridade
Arqueolóx
por un ensino aposta
posición denominad unha ex- co. En
escolar
: exposición
e técnicas de
i- educación
na rede,
Lugo tamén
conferenc
s, res
estudo para
a "Mulle- as
e de calidade. completo
e Literatura
vir o fracaso
pre- reciclaxe, ias, campañas
Rutas literarias coñeceron drogodepevial, prevención de
", organizad
de pola
escolar.
Pagina 4:
ndencias,
do Museo
proxección
a Provincial
Biblioteca
A fotografía
resolus
ción de
, neste caso
, o Departafoi impulsada cumentais. Destacaro de do- mento
-Orla dos
orga- sexual, conflitos, educación
nizada polo
a través do
de Lingua
alumnos
n dúas
exposición
Obradoiro
Equipo de
Española e
que
etc. Moitas
deixan este
o Equipo de
s: "Como vivir
de foNormalización
ano o centro
Normaliza
acabar co planeta",
sen
do centro. Santia- colaboración con delas en
e dos que
ción go de
comezaro
realizada Lingüística.
Composte
Cruz Vermella, persoal da
n os
estudios este
Entre as viaxes
Garda
escollido polo la foi o lugar Servizos
curso.
que se reaDepartam
Sociais e outrasCivil,
to de Xeografía
en- gramadas
proe Historia.
polo Departam
O to de Orientació
enn.

Contan cun
coro formado
por
alumnos e
profesores e coordi
nado polo
Departamento
de Música

Un delincuente
ourensano con
cifras récord: 23
años, 22 robos y
31 detenciones
La policía le atribuye
asaltos en Ourense,
Vigo y Pontevedra PÁG. 4

Los arquitectos
no visaron ni
una vivienda en
2012 en un tercio
de la provincia
El mayor 'desplome' se
produjo en la ciudad por
la caída del PXOM PÁG. 3

La rápida actuación de
los bomberos evitó que
el incendio registrado
en la tarde de ayer en
O Barco tuviera peores
consecuencias. Cuatro
personas resultaron intoxicadas por el humo,
tres de ellas evacuadas
desde el piso superior
al que se inició el fuego. La imagen recoge
la atención a los heridos, rescatados gracias a la autoescalera.

REPORTAJE

MONTEALEGRE,
LAS OBRAS DE
NUNCA ACABAR
PÁG. 9

PÁG. 14

MÁS NOTICIAS...

Suspendidos juicios
en Carballiño al
caerse el techo del
despacho de un juez

El PSdeG ensayará
una consulta a los
militantes para
elegir secretario xeral

La Xunta no quiere
que los niños lleven
su propia comida al
colegio en fiambrera

El Parlamento de
Chipre tumba el
rescate de la UE y el
impuesto al ahorro

PÁG. 7

PÁG. 26

PÁG. 27

PÁG. 33

1



Noticias